PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Det du trenger å vite om Sentral godkjenning

Bakgrunn

Stortinget bestemte i 2015 å oppheves ordningen om sentral godkjenning. Dette skjedde som en konsekvens av at EFTAs overvåkningsorgan ESA, hadde reagert på de norske reglene om lokal ansvarsrett og mente de var i strid med tjenestedirektivet "Fri flyt av tjenester".

Konsekvenser

Søknad om lokal ansvarsrett ble 1. januar 2016 erstattet med "erklæring om ansvarsrett" som:

 • erstattet søknad om lokal godkjenning
 • erstatter kommunalt vedtak
 • er juridisk bindende
 • innebærer offentligrettslig ansvar

Innholdet i erklæringen skal blant annet være følgende:

 • erklæring av oppfylte krav
 • erklæring av påtatt ansvar
 • erklæring på gjennomføring i samsvar med regler
 • .. skal signeres

De nye reglene har ført til at flere bedrifter har mistet tidligere tildelte tiltaksklasser. Den nye Sentrale godkjenningen (SAK) stiller også strengere krav til formalkompetanse med relevant praksis.

Hva betyr den nye SAK-forskriften?

Tidligere inneholdt SAK-forskriften kun hjemmel for å kreve kompetanse i de enkelte tiltaksklasser – mens Veiledningen konkretiserte hvilken kompetanse det var snakk om og hva som ble regnet som relevant praksis. Veiledningen sa også noe om hvordan lang praksis kunne kompensere for  manglende formell utdanning.

Ny SAK stiller nå strenge krav til formalkompetanse med relevant praksis i selve forskriften. Kun i Tiltaksklasse 1 kan man søke kommunen om dispensasjon fra formalkrav dersom man har lang praksis som rørlegger.

Byggenæringen og Rørbransjen reagerer

Etter sterk motstand fra byggenæringen(BNL) og Rørentrpenrenørene Norge, ble det i BNL opprettet et utvalg på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) for å komme med innspill til hvordan kompetansekravene for SAK kan forbedres.

Oppdraget fra DiBK til utvalget var:

 • Forslag på hvordan man kan etablere en konkret og praktikabel vurdering av realkompetanse. Hvilke elementer skal kunne inngå i realkompetansen i ulike tiltaksklasser? Hvilke kriterier bør legges til grunn for vurdering av realkompetansens relevans til godkjenningsområdene? Hvordan dokumentere?
 • Forslag til utdannings- og praksislengde knyttet til de enkelte tiltaksklassene. I denne sammenhengen bør man også komme med forslag til hvilke arbeidsoppgaver som skal stilles som krav til de enkelte tiltaksklasser. Er dagens kriterier for inndeling i tiltaksklasser hensiktsmessige, eller finnes det andre kriterier som bør legges til grunn?
 • Behov for eventuelle nye godkjenningsområder. Reflekterer dagens godkjenningsområder for den sentrale godkjenningsordningen de arbeidsoppgaver som utføres under lokal ansvarsrett?
 • Overgangsordninger. Dette var ikke en del av oppdraget, men har kommet tydelig med i rapporten 

Arbeidet til utvalget resulterte i en omfattende rapport levert av BNL på vegne av utvalget der bransjene er representert. Noen av rapportens hovedinnspill er:

Realkompetansevurdering for person

Det foreslås at DiBK påtar seg ansvaret av vurderingen som tidligere var utført av kommunen. DiBK skal vurdere personens kompetanse opp mot kompetansekravene i plan- og bygningsloven, godkjenningsområder og tiltaksklasser. Utvalget foreslår også at det etableres en "min side" hos sentral godkjenning som bedriften bruker for søknad og dokumentasjon ved vurdering av realkompetansen. Vurderingskriteriene foreslått for person er:

 • Beskrivelse av relevant arbeidserfaring og arbeidsoppgaver.
 • Antall år relevant praksis.
 • Arbeidsgiver og/eller oppdragsgiver hvor man har opparbeidet relevant praksis.
 • Vitnemål og/eller kursbevis/godkjenning fra utdanninger, kurs mv. (ADK-1 kurs, FG-900
 •  Utførelse og installasjon av sprinkler, Våtromssertifikat, prosjektlederkurs fra RørNorge

For vurdering av bedriften, foreslås at følgende dokumenteres:

 • Relevante utdanninger og evt. tilleggsutdanninger
 • Relevant praksis/referansebygg
 • Evt. realkompetansevurdering av person foretatt av DiBK

Utvalget foreslår også et system med predefinerte kompetansepakker (PK) for å forenkle saksbehandlingen. PK'ene skal beskrive følgende krav:

 • til et godkjenningsområde og tiltaksklasse
 • til kompetanse for foretak som ønsker å kunne utføre oppgaver i høyere tiltaksklasse  enn de har formell kompetanse til.
 • Antall PK'er forteller hvilken kompetanse foretaket har

Klatrenøkkel

Med bortfall av lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett forsvant foretakenes mulighet til å arbeide i en høyere tiltaksklasse gjennom en kommunal vurdering. For å erstatte den kommunale vurderingen, foreslår utvalget at det etableres et system med "klatrenøkkel".

En "klatrenøkkel" vil gi mulighet til å påta seg arbeide i en høyere tiltaksklasse på bakgrunn av den formelle kompetansen foretaket har kombinert med et krav om mer omfattende relevant praksis. Flertallet mener at praksis kan tilegnes i den klassen man klatrer fra (de tekniske fagene foreslo praksis fra klassen over).

Det kan imidlertid bare søkes om klatring fra en tiltaksklasse til en annen.

Forslag til utdannings- eller praksislengde knyttet til de enkelte tiltaksklassene

NB! VBL og Rørentreprenørene Norge ønsker at kompetansekravet til tiltaksklasse 1 og 2 skal være fag/svennebrev og mesterbrev. Resten av utvalget mener at fag-/svennebrev fortsatt skal være kravet for TK1 for utførelse.

Fagråd

Utvalget foreslår at DiBK etablerer et fagråd med deltagere fra bransjene. Fagrådet skal gi råd til DiBK i utformingen av:

 • godkjenningsområder og eventuell overlapp mellom områder
 • kompetansekrav for godkjenningsområdene og tiltaksklassene i PK-ene
 • Være med å definere kriteriene for realkompetansevurdering av person

Overgangsordninger

Anbefalingene fra utvalget om overgangsordninger:

 • Alle foretak som hadde godkjenning før 1. januar 2016, får beholde denne, eventuelt får den tilbake, innenfor en tidsbegrensning for overgangsperioden frem til 2025
 • Det forutsettes at kompetansen i foretakets faglige ledelse hele tiden holder samme nivå
 • De referanseprosjektene foretakene hadde før den 1. januar 2016 beholdes med den samme vurderingen som ble foretatt ved godkjenningen under forutsetning at godkjenningen var korrekt
 • Alle foretak som søker sentral godkjenning eller fornyelse må behandles etter de gamle reglene inntil nye regler blir innført

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler