PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Det rører seg i markedet for vannbårne oppvarmingsløsninger

Klimaforliket i 2012 og varslet forbud mot fyring med fossil energi fra 2020 har vært fulgt opp med en rekke støtteordninger. Nå sist, høsten 2017 annonserte Enova dobling av støtten for utfasing av oljefyrer. I Rørentreprenørene Norge var vi spente på hvordan tiltaket ble oppfattet i markedet. Vi vet at våre medlemsvirksomheter er et naturlig første kontaktpunkt for de som vurderer varmepumpealternativer eller overgang til fyring med bioolje. Derfor gjennomførte vi en undersøkelse for å ta «temperaturen på markedet». Her får dere en kort oppsummering av svarene og hvordan vi har tatt dette videre.

Undersøkelsen

  • 122 medlemsvirksomheter svarte på undersøkelsen. 13 prosent av de som fikk skjema har ikke svart
  • 98 prosent av virksomhetene som har svart arbeider innenfor vannbåren varme

Oppsummert kan vi si at våre virksomheter i liten grad opplever at økt støtte har hatt noen effekt på antall inngåtte avtaler, men samtidig er det flere bedrifter som mener det er mer bevegelse i markedet. Folk som har vært i kontakt med rørlegger tidligere for å vurdere utfasing av fyren tar kontakt på nytt. Det virker også som det er de virksomhetene som er størst på feltet som først og fremst merker at det er bevegelse. – Men fortsatt er det altså ikke slik at våre medlemmer har merket noe rush, sier fagsjef for energi og miljø Eli Hermine Heyerdahl Eide.

Enova – Utskiftingstakten øker

En oppsummering av undersøkelsen og Rørentreprenørenes kommentarer er formidlet til Enova. Totalt tildelte Enova i 2017 over 2,3 milliarder kroner i støtte. 165 millioner av disse gikk til boligeiere for gjennomføringen av i alt 8 123 energitiltak. 1542 husstander fikk støtte etter installering av væske til vann varmepumpe. I 2016 var antallet husstander som fikk støtte til samme tiltak 1342. Noe færre husstander gikk for en luft til vann-løsning. 1475 husstander fikk støtte til dette, mens antallet som fikk tilsvarende i 2016 var 1297.

Miljødirektoratet forventer at brukere innretter seg

Er støtteordninger tilstrekkelig til at folk selv tar grep? - Dette spørsmålet stiller vi oss, sier Heyerdahl Eide.  I konsekvensutredningen fra Miljødirektoratet heter det at man i hovedsak forventer at de fleste brukere vil innrette seg etter forbudet mot fyring med fossil energi uten at det er behov for omfattende håndheving. Direktoratet skriver videre at de forventer at aktørene som i dag omsetter fossil fyringsolje tilpasser seg forbudet, slik at tilgangen til fossil fyringsolje for sluttbrukere begrenses.

Når det gjelder kontrollordninger viser Direktoratet til at dette blir en naturlig oppgave for kommunene. Kommunene har både nærhet til sluttbrukerne og myndighet på viktige tilgrensende områder.

-Det er foreløpig så langt vi kjenner til ikke meddelt husstander i Norge at en kontrollordning vil innføres, påpeker Heyerdahl Eide. Dette har fagsjefen for energi og miljø påpekt i en kommentar til Miljødirektoratet på vegne av foreningen.

Folk utsetter beslutningen

Etter dialog med flere virksomheter har Heyerdahl Eide meldt tilbake til Direktoratet at flere medlemmer melder om at uklarhet rundt eventuelle sanksjoner fører til at mange utsetter beslutningen i det lengste.

-Rørentreprenørene har stilt spørsmål om det ikke ville vært en fordel om myndighetene også var tydelige på eventuelle kontrollordninger, forteller hun. 

Hun mener dette er viktig, ikke minst med tanke på å unngå en press-situasjon når forbudet er svært nært forestående. Rørentreprenørene mistenker dessverre at tydelig informasjon om hvordan forbudet vil håndheves må til for å utløse handling. I kommentarer til Miljødirektoratet har vi advart mot en situasjon der boligeiere utsetter beslutningen ytterligere. Kommer man i en situasjon der brorpartene innser at de må ta grep i 12 time kan dette få flere negative konsekvenser, blant annet i form av at useriøse tilbydere kommer på banen.

-Vi ønsker å advare mot en potensiell situasjon med framvekt av useriøse tilbydere, avslutter Heyerdahl Eide.

 

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler