PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Dette betyr TEK-endringene for rørbransjen

1. januar 2016 trådde de nye energireglene i teknisk forskrift i kraft. Her forklares endringene som er relevante for rørbransjen – sett i perspektiv at vi vil beholde eneretten på vannbårne varmeanlegg.

I denne artikkelen forklarer vi noen av konsekvensene DiBk-veilederen har for rørbransjen. Her kan du lese hele!

Lavtempererte anlegg med maks 60 °C turtemperatur

Bygg over 1000 m2 oppvarmet BRA har krav om å tilrettelegge for lavtemperatur varmeløsninger. Det betyr i praksis at anlegget må ha en turtemperatur på maks 60 °C eller lavere ved dimensjonerende forhold, for å oppfylle krav til preaksepterte ytelser. Dette gjelder ikke for varmt tappevann (noe vi lurer på om DIBK har misforstått, så det skal vi grave videre i).

I veileder til 14-4, annet ledd, sier DIBK at der overføring av varme i hovedsak skjer via strålevarme gjelder ikke dette makstemperaturkravet (også dette vil vi ta opp med DIBK, da det kom inn som et unntak i veiledningen). Det at DIBK lager en veiledning som pulveriserer det som står i forskriften er etter vår mening ulovlig. RørNorge jobber sammen med andre bransjer for å forklare politikerne hva som er konsekvensen av denne praksisen.

Krav om energifleksible varmesystem innebærer ikke at man må ha tilgang til flere varmekilder  samtidig, men at bytte av varmekilde skal være en reell mulighet.

De mest aktuelle varmebærerne vil være vann og luft. Vi mener at ventilasjonsluften ikke skal være en energibærer, men at man må ha fokus på å holde god luftkvalitet, både med tanke på temperatur og luftmengder i bygget.

Energifleksible systemer må dekke minimum 50 prosent av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014. Disse systemene kan omfatte romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt tappevann.

Arealkrav til teknisk rom

Rørentreprenørene mener det er positivt at DIBK har fulgt vårt råd og angir minimumskrav for areal avsatt til teknisk rom, for "å gi reell fleksibilitet i byggets livsløp. Arealet avsatt til varmesentralen kan ikke være så lite at for eksempel kun el-kjel(er) har tilstrekkelig plass", presiserer DiBk.

Her får rørleggeren en viktig oppgave med å anbefale størrelse på teknisk rom i hvert enkelt bygg han er involvert i, på et tidlig stadium.

Det skal settes av et minimumsareal til varmesentral, og den skal beregnes slik:
10m2 + 1% av BRA, opp til 100 m2.

Takhøyden i rom for varmesentral er fastsatt til å være minst 2,5 m, og fri bredde for alle dører i transportveien inn til varmesentralen må være minst 1,0 meter.

Er det nok med vannbårent på stua?

Skorstein er et krav i alle småhus, men kravet gjelder ikke for passivhus, eller hvis boenheten oppføres med vannbåren varme.

I veiledningen sier DiBk at unntaket forutsetter at vannbåren varme minimum dekker behov for romoppvarming i stue eller tilsvarende rom – Imotsetning til i forskriften der det står at man kan la være å bygge skorstein om man har vannbåren varme.

Vi mener nedtoningen i veiledningen er lovstridig i forhold til forskriften. Det er denne som gjelder. Selvfølgelig skal enhver byggherre bør få tilbud om varme i flere rom for å synliggjøre at gulvvarme ikke er en kostbar løsning.

Det er mulig å bruke annen oppvarming på baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur
– men man ikke.

Krav til energimålere

Både boligblokker med sentralt varmeanlegg og yrkesbygninger skal ha "formålsdelte energimålere" for oppvarming og tappevann.

Ifølge veilederen må det normalt være minst én måler for oppvarming og én for varmt tappevann. For boligblokker er det ikke krav til målere på leilighetsnivå.

El-anlegg i yrkesbygninger med lokalt plassert el-oppvarming må være tilrettelagt for formålsdelt energimåling av oppvarming, og tilsvarende for tappevann.

Det er ikke krav til energimåling på lokalt plasserte varmtvannsberedere "der disse har underordnet betydning" – men hva er underordnet betydning?

I fremtiden vil kanskje varmtvannsberedning stå for brorparten av energibehovet. Da må varmtvann inn i energiregnskapet. Vannbåren varme er et miljøvennlig alternativ som vil være med på å holde kostnadene nede for forbruker. Her kan du lese om viktigheten av at rørbransjen henger med i svingene for å være naturlig utførende i bygging av vannbårne varmeanlegg.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler