PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

TEK 17

Dette bør du vite om TEK 17

Ny TEK 17 er vedtatt, og dette er det du trenger å vite forskriften og overgangsordninger.

TEK17 har stort sett samme struktur som TEK10, men det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene. Hele forskriften finner du på Lovdata.


- Teksten i TEK17 oppleves som enklere og mer forståelig. Den nye forskriften åpner også opp for at bransjen i større grad enn tidligere gis mulighet til selv å tolke og finne gode løsninger og metoder for å oppfylle funksjons- og ytelseskrav i forskriften, sier Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge.

Her er noen av endringene Rørentreprenørene Norge mener er relevante for bransjen:  

  • Det er foretatt en fornuftig ryddesjau i forskriften med at vann- og avløpsinstallasjoner nå er konsentrert i kapittel 15 Installasjoner og anlegg. Tidligere var disse delvis med under § 13-15.Våtrom og rom med vanninstallasjoner. I § 13-15 er det nå i hovedsak fokus på krav som stilles til det bygningsmessige på våtrom og rom med vanninstallasjoner.
  • § 13-15.Våtrom og rom med vanninstallasjoner. For våtrom er teksten blitt enklere og uten at det er helt store endringer. En endring er at det åpnes for å montere sluk andre steder enn i gulv, for eksempel i vegg.Det er også tydeliggjort krav til fall på gulvet i våtrom. For andre rom med vanninstallasjoner, for eksempel kjøkken, er kravet til automatisk avstengning av vannet fjernet ved en eventuell lekkasje, noe som er betenkelig, og i strid med Rørentreprenørene Norges anbefalinger. Bakgrunn for at dette kravet er fjernet i forskriften kan være en "rendyrkning" av bygningsmessige forhold, og at denne preaksepterte løsningen kommer i veiledningens ”§ 15-5 Innvendig vanninstallasjon”.  
  • Kapittel 15. Installasjoner og anlegg. Hovedinnholdet under installasjoner og anlegg er stort sett  samme som tidligere, men med enklere og mer forståelig tekst. 
  • § 15-1.Generelle krav til varme- og kjøleinstallasjoner. Det er satt krav til at varme- og kjøleinstallasjoner skal trykkprøves, noe vi synes er positiv
  • § 15-5 Innvendig vanninstallasjon. Det er fortsatt krav til at en eventuell lekkasje ikke skal føre til skade på installasjoner og bygningsdeler (konstruksjon). Vi tolker det dithen at en god preakseptert løsning fortsatt kan være å installere en automatisk vannstoppeventil, som sannsynligvis vil anbefales fra bransjen. Her er vi spent på hvilke anbefalinger veiledningen vil ha.
  • § 15-7.Utvendig vannforsyningsanlegg med ledningsnett. Vi har anbefalt at stikkledninger skal ha lett tilgjengelig stengeventil med lett synlig anvisning, noe som med fordel burde vært tatt med i TEK17. Dette er for øvrig krav i Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp tekniske bestemmelser.

Overgangsordninger

For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK17 eller TEK10

Kommunen kan etter søknad tillate at TEK10 også legges til grunn også for søknader som kommer inn etter 1. januar 2019. Forutsetningen er at prosjektering er påbegynt før 1. juli 2017 og at bruk av forskriften vil føre til omfattende og kostbare endringer.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler