PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Endring av plan- og bygningsloven

Regjeringen har etter press fra ESA måttet akseptere at den lokale ansvarsretten opphører for søknadspliktige arbeider etter 1. januar 2016. Det betyr at man fra da av bare trenger å sende inn en erklæring om at man har rett kompetanse innenfor hvert prosjekt.

Bakgrunnen for at ESA (EFTAs overvåkningsorgan) ikke ønsker lokal ansvarsrett, er EUs tjenestedirektiv som skal sikre fri flyt av tjenester.
Som en kompensasjon til byggenæringen, har kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslått en endring av plan- og bygningsloven som gjelder sentral godkjenning av foretak.
Dette lovforslaget er Rørentreprenørene, i likhet med Byggmesterforeningen og Norske Murmestres Landsforening (NML), kritiske til.

– I vår høringsuttalelse har vi vært kritiske til departementets lovforslag fordi vi mener at det ikke går langt nok i å forplikte myndighetene. Vi mener at man så snart som mulig må få på plass et minstekrav til kvalifikasjoner til de som jobber i byggenæringen, det vil si svennebrev, sier adm. dir. i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.
Dette vil da i første rekke gjelde ROT-markedet hvor det i dag verken er søknadsplikt eller krav til kompetanse – et marked på 65 mrd NOK.

– Videre ønsker man at det skal være flere gulrøtter når det gjelder frivillig sentral godkjenning. De som ikke har denne godkjenningen bør prioriteres fra myndighetenes side når det gjelder tilsyn og kontroll fremfor de bedrifter som har godkjenning. Dessuten må det være strengere kontroll med de foretak som søker sentral godkjenning hos DiBK.
Viktigere med organisering enn godkjenning
– Hvis man ikke får til en godkjenningsordning av firmaer som kan aksepteres av byggenæringen, vil det snart være viktigere for forbruker å sjekke om firmaene er medlem av en bransjeforening enn at de er sentralt godkjent, sier Backe.
Det er i dag et krav om mesterbrev/teknisk fagskole for å bli godkjent medlem av Rørentreprenørene Norge – forbruker vil da i større grad være garantert seriøse og kompetente bedrifter dersom man benytter organiserte foretak.
– Godkjente Rørentreprenør-bedrifter bruker KS-system, har riktig kompetanse og kan vise til referanseprosjekter der det tydelig fremkommer at man kan det man driver med.

Øker muligheten for å være useriøs
– Hvis det nye forslaget til lovendring går gjennom, vil muligheten for å være useriøs øke. Derfor er det viktig at forslag til Sentral Godkjenning inneholder så mange tiltak at den fjerner og nøytraliserer denne muligheten for større arbeidskriminalitet.
Rørentreprenørene mener at departementet må gi noen forpliktende uttalelser og gi tidsfrist for når ting skal være på plass.
– Vi ser på dette som vel så viktig for energi. Økt tilsyn og kontroll er viktig. Det vil ha en positiv merverdieffekt i og med at det vil dra opp kvaliteten på bransjen generelt, sier Backe og legger til: Sentral Godkjenning alene er ikke bra nok!

For vagt
– Departementet later til å ha imøtekommet oss på mange av kravene som byggenæringen har stilt i rapporten "Enkelt å være seriøs". Men på mange av punktene er de vage og sier de skal utrede – og å utrede betyr ofte å utsette. Det er satt på vent. Det er ikke byggenæringen fornøyde med, vi krever at mest mulig må være på plass innen 1. januar 2016, da lovendringen trer i kraft, sier Backe.
– Hvis ikke myndighetene får dette på plass nå, mener vi at det er viktigere for forbrukerne å se at en bedrift er organisert enn at den har sentral godkjenning.
I tillegg til hos Rørentreprenørene Norge, er det sterk uro innenfor BNL-familien og Byggmesterforbundet angående lovendringsforslaget.


Rørentreprenørenes høringsbrev
Lovendringsforslaget fra departementet
Innstillinger fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak)

Kontaktperson: Tor Backe

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler