PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Fagutdanning i medvind

SSB anslår at vi vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2025. Det representerer en stor samfunnsutfordring og har dreid politikernes fokus mot fagutdanningen i landet. Omtalen av yrkesfag har dermed fått en real oppsving, skriver Tor Backe.

Fra nærmest ikke å snakke om det har vi i dag har en kunnskapsminister som sier at en Mester er like verdifull som en Master. Samtidig er rekruttering til yrkesfagene et brennhett politisk tema – noe vi også er opptatt av. For Rørentreprenørene Norge er både utdanning og rekruttering til faget prioriterte oppgaver som det brukes mye tid og ressurser på. Og som talsmann for bransjen blir vi både sett og lyttet til.

Dagens regjering har lenge ønsket dialog med bransjene. Rørentreprenørene Norge har tatt utfordringen på strak arm. I 2013 – under Norgesmesterskapet på Bygg Reis deg - overleverte vi kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen rørbransjens ønskeliste for rørleggerutdanningen. I dag kan vi fastslå at ønskene i hovedsak er innfridd. Dette skyldes i stor grad myndighetenes økende oppmerksomhet rundt behovet for fremtidig arbeidskraft innenfor yrkesfag. Holdning til yrkesfag er av den grunn radikalt endret - fagene omtales i mer positivt ordelag – ikke minst rørleggerfaget. En rekke grep er den senere tid tatt fra myndighetenes side:

  • Yrkesfagløftet
  • Yrkesfaglærerløftet
  • Eget VG2 løp for rørleggerfaget
  • Mulighet for å bytte fra studiespesialiserende til yrkesfag og omvendt
  • Utprøving av kombinasjonen idrett/ yrkesfag
  • "Fagfolk for fremtiden" – stortingsmelding om fagskoleutdanningen
  • Krav om en viss andel lærlinger og fagarbeidere på offentlige anbud med hjemmel i lov om offentlige innkjøp

Holdningsskapende arbeid

Det hersker ingen tvil om at yrkesfag har fått god drahjelp av sentrale politikere og media. Som talerør for bransjen ser vi at det nytter å jobbe langsiktig. Vi opplever at det ikke er ungdom selv som snakker ned yrkesfag – snarere tvert om. Utfordringen er imidlertid å gjøre foreldre og rådgivere oppmerksomme på fagets muligheter. Rørentreprenørene Norge har skrevet kronikker og deltatt i det offentlige ordskiftet – både mot publikum, meningsbærere og beslutningstakere. Parallelt med presseoppslag og politisk arbeid har vi fungert som ” vaktbikkje” ved å kontakte journalister som skriver om yrkesfag og fortalt litt om situasjonen slik vi ser den – i det minste i vårt fag.

Det er viktig at” Yrkesfag” ikke konsekvent benyttes som en sekkebetegnelse når det er såpass store ulikheter innenfor begrepet. Vi vet således at flere av de andre byggefagene opplever arbeidssituasjonen som vanskelig – og følgelig blir også rekrutteringen til disse fagene negativt påvirket. Det er selvsagt å beklage på næringens vegne. Heldigvis er ikke rørbransjen rammet i samme grad. Det vet vi samtidig å verdsette.

Rørentreprenørene Norge har vært i kontakt med samtlige representanter i Stortingets Utdanningskomite og informert dem om situasjonen i rørleggerfaget – tilbakemeldingene har vært gode. Vi er ellers i dialog med byrådet i Oslo om hvordan vi kan nå ut til enda flere ungdommer. Videre har vi vært i kontakt med alle landets ungdomsskoler og sendt informasjon til rådgiverne. Kommunikasjonen i så henseende er bra. Rørentreprenørene Norge samarbeider for øvrig tett med BNLs program” Vi bygger Norge” som gjør mye av det samme innenfor rekrutteringsområdet -  men da selvsagt på et langt mer overordnet plan. 

Arbeidsfordeling mellom Rørentreprenørene Norge og opplæringskontorene

Det gjøres en flott innsats i rørbransjen i dag når det gjelder utdanning og rekruttering.  Rørentreprenørene Norge håndterer det overordnete arbeidet med rammeverk og myndighetskontakt og er for øvrig synlig på mange arenaer hvor ungdommen ferdes – bl. a under YrkesNM og Bygg Reis Deg. Vi har også tett kontakt med faglærerne som jo er våre ambassadører innen skoleverket. Rørentreprenørenes Opplæringskontorer (13 kontorer fordelt over hele landet) jobber på sin side med rekruttering og utdanning lokalt og har bred kontakt inn mot ungdom, foreldre og skoler. I tillegg skal vi ikke glemme innsatsen til bransjens leverandører, grossister og kjeder. De spiller alle på lag med oss og deler den samme interessen i å profilere et håndverksfag som fremstår attraktivt, fremtidsrettet og spennende for enhver ungdom som ønsker seg en yrkesutdanning med trygge arbeidsvilkår og gode utviklingsmuligheter.

Unngå for all del svartmaling

I møte med ungdom må vi for all del være svært forsiktige med å svartmale en situasjon som for vårt fag oppleves som mer positivt enn på lenge. Vi er på ingen måte tjent med at bransjen problematiserer utdanningen og rekrutteringen – hvem vil vel søke seg til et fag som tilsynelatende står for fall? Norge trenger 500 nye rørleggere hvert år – det er det vårt ansvar å skaffe tilveie. Den største utfordringen i dag synes å være mangelen på læreplasser - ikke rekrutteringen til faget. Så vi oppfordrer dere alle til å bidra med å fremskaffe tilstrekkelige lærlingplasser i bedriftene - det er bare å stå på og engasjere seg –alle er velkomne til en kjempedugnad til fagets beste!  

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler