PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Hvilke regler og forskrifter gjelder ved reparasjoner på røranlegg?

Rørentreprenørene Norge har mottatt spørsmål om hvilke regler og forskrifter som gjelder ved reparasjon av gamle kobberrør. Når (om i det hele tatt) vil dette utløse krav til omlegging til rør i rør? Her er vårt svar.

Dette er en diskusjon som det enda ikke har kommet et mer endelig svar på enn at man må bruke skjønn og vurdere fra sak til sak.

Rørentreprenørene Norges offisielle uttalelse om dette er det som står i Rørhåndboka 910.57. Se også hva rørfag de siste numrene har skrevet i sakens anledning. Dersom det er et rørbrudd forårsaket av f.eks en spiker er det etter vår mening ingenting i veien for at man går inn å punktreparerer der hvor skaden oppsto. I det øyeblikk det er f.eks en lekkasje forårsaket av tretthet/ledningsbrudd mener vi man må skifte ut rørene i størst mulig grad, eventuelt bygge om hele rørsystemet. Lovverket (plan og bygningsloven og teknisk forskrift) omhandler ikke reparasjon av gamle rør, men sier noe om søknadspliktige arbeider.

Vi mener at i det øyeblikk man skal totalrehabilitere et bad, altså der hvor veggene åpnes, der skal man bygge nytt rørsystem til dette badet med rør i rør og vannskadesikker installasjon. Men, lovverket pålegger det ikke fordi bad ikke lenger er søknadspliktig arbeid. Forsikringsselskapene er derimot tydelige på at de ikke vil gi full erstatning i tilfeller der man har latt være å bygge ut gamle rør.
Så svaret er: rørleggeren må gi råd om utskifting og forklare hvorfor. Dersom kunden selv ikke ønsker å fjerne gamle rør, må det dokumenteres at rørlegger har gitt råd etter krav i håndverkstjenesteloven. Da må det lages et dokument hvor det kommer frem at anbefaling er gitt, men at kunden ikke ønsker å følge denne. Kunden skal signere på dette.

Hvilke regler og forskrifter gjelder ved skifte av vanntilkoblet utstyr (f.eks kjøleskap)? Når må det monteres waterguard (el.lign)?


I det øyeblikk man monterer utstyr som kan forårsake vannskade i rom uten sluk er det krav til at man monterer automatisk vannstoppeventil dersom det er en nymontering av utstyr. Står utstyret der fra før kan man teoretisk la være basert på lovverket, men man får et problem med forsikringsselskapet.
Rådet er: Gi kunden beskjed om at du anbefaler å montere. Dersom kunden ikke ønsker dette - sørg for dokumentasjon på at anbefaling er gitt og at kunden ikke ønsker å følge denne. Kunden skal signere på dette.
Se for øvrig Rørhåndbokas matrise over krav til vannstoppeventiler.

Hvilken informasjonsplikt har rørlegger?

Se lov om håndverkstjenester, spesielt § 5.Utføring og materialer.

Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veilede eller samrå seg med forbrukeren.
Altså har rørleggeren en rådgivningsplikt og skal ha tilbørlig omsorg for forbrukeren som det heter.

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler