PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Tiden er moden for tettere kontakt med rådgiversiden

Rørentreprenørene Norges Entreprenørutvalg tok i mars 2015 grep for å få tettere kontakt mellom Rørentreprenørene Norge og rådgiversiden.

Bakgrunnen er at man i Rørentreprenørene Norges styremøter gjentatte ganger i løpet av det siste året har diskutert denne kontakten, etter tilbakemeldinger fra medlemmer som klager over dårlig konsulentarbeid.

Disse klagene går blant annet ofte på at rådgiver tilsynelatende ikke holder seg faglig oppdatert, og det er blitt etterlyst funksjonsbeskrivelser av anlegg for dermed å kunne konkurrere om løsningsforslag fremfor laveste pris.

I tillegg har det vært en del synspunkter på hva man bør kunne forvente av en rådgiver i egenskap av innleid prosjekterende for rørleggerforetak.

Det er svært viktig at rådgivere leser - og setter seg grundig inn i beskrivelsen - når de gir pris på prosjektering, samt setter seg i førersetet for prosjekteringen og ikke lener seg på rørlegger.
Rørleggerforetaket må selvsagt komme med sine forutsetninger/føringer for prosjektet, men deretter mener man at rådgiver må "ta tak" i prosjektet og innhente nødvendig underlag fra rådgivere for de øvrige fagene.

RIFs forslag til veileder

I mars 2015 tok Rørentreprenørene Norge kontakt med RIF og fikk avtalt et møte med representanter for RIV.
Tidspunktet for henvendelsen var perfekt, da RIF nettopp hadde utarbeidet et forslag til veileder for rådgivere, arkitekter, kontrollforetak, prosjekteringsledere og oppdragsgivere om ytelsesbeskrivelsen.

Målet med veilederen er å dempe konfliktnivået i bransjen ved definere hvem som gjør hva og således forsøke å beskrive tydeligere roller for partene i byggeprosessen enn hva tilfellet er i dag.

Med veilederen som utgangspunkt ble det så avholdt et møte mellom RIFs representanter og Rørentreprenørene Norges Entreprenørutvalg (Sig. Halvorsen AS, K. Lund AS, Anders O. Grevstad AS, Imtech AS, Johansen VVS AS, GK Rør AS og Caverion AS) den 19. mai 2015.  Møtet var svært konstruktivt og det ble fremmet en rekke innspill fra rørleggersiden som nå vil bli implementert i ytelsesveilederen:

•    Oppleggsskjema varme og sanitær må være med i normalytelsene
•    Arbeidstegninger skal normalt være målestokk 1:50
•    RIV må ta ansvar for å koordinere inn anlegg som detaljeres av leverandører – som gulvvarme- og snøsmelteanlegg, UV-anlegg fra tak og sentralstøvsuger. Innebærer også å ta ansvar for helheten – inkl uttak av pumper mm
•    I forbindelse med brannslokningsanlegg må RIV melde behov for vanntrykk og kapasitet fra kommunalt nett. Ivareta eventuelle behov for trykkøkning
•    Tydeliggjøre grensesnitt vedr overvannshåndtering. RIV ivaretar takavvanning, samt terrasseområder.
•    Hydrauliske beregninger må være inkludert i RIVs normalytelser
•    FDV. Rørlegger ønsker prosabeskrivelse av funksjon og virkemåte av alle rørtekniske anlegg.
•    Ønske om at avstengningsguide inkluderes i RIVs normalytelser.
•    Vedr kravspek – viktig å være veldig tydelig på kravstilling. Ellers blir det umulig å prise for entreprenør, og tilbudene blir svært ulike
•    Evaluering må ivareta teknisk kvalitet, slik at tilbud evalueres på likt grunnlag –ikke kun pris
•    Beslutningsplan og tegningsleveranseplan må være en del av leveransen til RIV

Fruktbart møte

Rørentreprenørene Norges anser dette for å ha vært et fruktbart og nyttig møte for begge parter.
Tilbakemeldingene fra RIF er også positive.
Dette lover godt for det videre samarbeidet mellom partene for å styrke samhandlingen, definere klare arbeidsområder og sikre at byggherren får det bygg han forventer.

Kontaktperson: Tor Backe

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler