PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

trond martinussen
Advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

Jusskommentaren

Rigg og Drift enda viktigere

I tilbudsdokumenter må posten Rigg og Drift beregnes og prises særskilt. Dette er kostnader som vil påløpe i et byggeprosjekt og det er viktig at alle kostnader som påløper fullt ut blir betalt av byggherre/oppdragsgiver.

– Med små marginer på prosjekter blir det enda viktigere med fokus og styring av kostnader for Rigg og Drift, sier advokat i Rørentreprenørene Norge, Trond Martinussen.

Generell og spesiell

I riggposter vil det være Generell Rigg (med regulering etter volum og medgått tid) som gjelder kostnader med opp-/nedrigging. Disse vil normalt være priset som rundsumposter og inngå som eget kapittel i kontrakten. 

– Spesiell Rigg prises og justeres i forhold til konkrete arbeidsoppgaver. I kontrakter med regulerbare mengder vil disse som oftest avregnes etter faktiske medgåtte mengde, sier Martinussen.

Driftskostnader vil eksempelvis være vedlikeholdskostnader, kostnader til strøm/vann/avløp, lønn/administrasjon, og kostnader til maskin/utstyr som inngår i riggen. Størrelsen av disse vil avhenge av kontraktsperioden og være tidsavhengige.

– Prisingen av Rigg og Drift må hensynta flere forhold, og særlig hvor det er regulerbare mengder vil det være viktig å fange opp dette i prisingen og i fordelingen mellom riggkostnader som er volumavhengige og riggkostnader som er faste, sier Martinussen.

Varsling og formler

– Skal det kreves vederlagsjustering for økte rigg- og driftskostnader må dette varsles særskilt i henhold til de Norske Standardene (NS), og orienteres fortløpende om utvikling av disse kostnadene, sier Martinussen.

Han legger til at for å unngå diskusjoner om beregninger kan det avtales å bruke egne formler for regulering av Rigg og Drift. NSene har ingen bestemmelser om hvordan reguleringen av Rigg og Drift skal skje, dette er det opp til partene å avtale.

– Selv med formler oppstår det imidlertid uenigheter hvor tolkingen og beregningen byr på problemer. Hensikten med slike formler er å sikre forutberegnelighet og hvis formlene avviker for mye fra NSene er hensikten borte. Bruker man klare og kjente formler unngår man diskusjoner og uklarheter, konkluderer Martinussen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler