PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

illustrasjonsbilde: BNL

Hva kan min bedrift gjøre i møte med lokale karanteneregler og reiserestriksjoner?

Regjeringen har stengt skoler og barnehager, og iverksatt de mest inngripende tiltakene overfor borgere og bedrifter i fredstid. Samtidig har flere kommuner innført lokale karanteneregler og reiserestriksjoner som forverrer situasjonen for mange bedrifter.

Artikkelen er hentet fra NHOs sider

I en veileder til kommunene fraråder Helse- og omsorgsdepartementet innføring av lokale regler for å hindre smittespredning av Covid19, og tydeliggjør hvilke vilkår som skal oppfylles dersom kommunene likevel skulle velge å gjøre det. I tillegg gis det klare anbefalinger om hvilke tiltak som bør unngås i lokale regler og restriksjoner. Følgende tiltak bør unngås:

  • Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser
  • Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
  • Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft
  • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)
  • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.
  • Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
  • Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet

Veilederen slår også fast at det ikke bør kreves skriftlig dokumentasjon for å kunne godtgjøre at man er omfattet av unntak fra lokale karantene- og innreiseregler. Kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion bør sikre at kommunale karantene- og reiserestriksjoner er samordnet. Dersom det ikke er særskilte forhold i en enkelt kommune, bør man som hovedregel unngå reiserestriksjoner mellom kommuner i samme region.

Kommunene oppfordres til å etablere god dialog med næringslivet i forkant av og i gjennomføringen av denne typen smitteverntiltak. Parter som i særlig grad berøres av tiltakene bør så langt det lar seg gjøre involveres i samsvar med forvaltningsloven § 37 andre ledd. Lokale avdelinger av NHO og LO og hjørnesteinsbedrifter bør involveres så langt det er mulig og gis anledning til å uttale seg. Kommuner som deltar i interkommunale politiske råd kan benytte disse til å sikre samordning.

Kontakt kommunen eller NHOs regionkontor

Dersom din bedrift er rammet av lokale karanteneregler eller reiserestriksjoner på en måte som strider med intensjonen i veilederen eller de unntakene som er skissert over, bør du kontakte kommunen og redegjøre for bedriftens behov og eventuelle brudd på anbefalinger gitt av departementet.

Trenger du bistand for å nå gjennom i dialogen med kommunen kan du ta kontakt med NHO-kontoret i din region.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler