PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

NRA stormøte 2014

NRL hadde også i år gleden av å kunne delta på NRA's stormøte 25. april 2014. Fagsjef Oddgeir Tobiassen holdt et innlegg med fokus på oppdateringer og presiseringer i veiledningen til TEK 10 og en orientering om antatte endringer i 2015. Deltakere fra NRA bedriftene var prosjektledere eller avdelingsledere fra de 10 medlemsbedriftene som sammen danner alliansen NRA.


POSITIVT: NRA-leder Håkon Burdal og direktør - kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen oppfatter NRA stormøte 2014 som svært nyttig for deltakerne.

Innledningsvis orienterte Tobiassen om at NRL i samarbeid med SINTEFByggforsk, Fagrådet for våtrom, Sparebank 1 – forsikring AS og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) deltar i nyopprettet komite for vann- og avløpsinstallasjoner, samt vanninstallasjoner i våtrom.

Komiteen gir innspill til forenklinger og presiseringer til oppdateringer av veiledning til teknisk forskrift.

Oppdateringer av veiledningene til TEK og SAK skjer første april og første oktober. Han orienterte om presisering som var kommet 1. april 2014 mht. montering av automatiske lekkasjestoppere og la til at NRLs matrise for plassering av automatiske lekkasjestoppere fortsatt gjelder.

NRL i FDV-komite

Innlegget fortsatte med en orientering av NRLs deltakelse i nok en komite i regi av DIBK som har som mål å fremme forslag til innhold i en FDV (DDV) for mindre bygg og installasjoner. Komiteen gir også innspill til hvordan dokumentasjon kan distribueres på nett.

I forbindelse med sistnevnte ble også Boligmappa nevnt som aktuell distribusjonskanal, da dette nettbaserte verktøyet – som allerede er etablert - gjør det adskillig enklere for boligeiere å ha orden i dokumentasjonen til sin bolig.

Avslutningsvis under denne sekvensen la Tobiassen til at NRL har inngått samarbeid med Boligmappa for å kunne overføre DDV-instrukser direkte fra NRL webSystem til Boligmappa. Tilsvarende samarbeid er også inngått mellom Boligmappa og NELFO, Byggmesterforbundet, Maler- og byggtapetsermestrenes landsforbund med flere.

Økende krav til dokumentasjon

I innlegget ble det også fokusert på økende krav til dokumentasjon og verifikasjon fra byggherrer, totalentreprenører, myndigheter, for eksempel ved prosjektering og utførelse i form av "kontrollplaner" eller "plan for kvalitetssikring". Krav til FDV dokumentasjon har også i næringsbygg vært vanlig i mange år.

For boligbygg vil krav til "sluttdokumentasjon" tvinge seg frem i mye større grad enn tidligere, blant annet med tanke på at takseringsbransjen har signalisert aktivt bruk av - NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig – fra 2015.

Uten dokumentasjon på arbeider som er utført vil boligen i beste fall kunne få en tilstandsgrad 2 på en skala fra 0 til 3 (der 0 er best). Dokumentasjon blir særlig viktig for skjulte bygningsdeler som for eksempel membran og skjult røropplegg. Har man ikke dokumentasjon på at arbeidene er håndverksmessig utført, vil man ikke kunne få full score på tilstandsrapporten.


ENGASJERT: De nærmere 100 tilhørerne fulgte interessert med på Oddgeir Tobiassens innlegg.

Strengere energikrav fra 2015?

Avslutningsvis i sitt innlegg orienterte Tobiassen om at det for 2015 er antatt strengere energikrav for bygg. Energibruken i bygg skal reduseres kraftig og det er antatt at alle nybygg fra 2015 skal holde "passivhusnivå" og at det fra 2020 blir krav om "nesten nullenerginivå".

Status pr. dato er at DIBK har levert anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om nye energiregler. Dokumentene er ikke åpne for innsyn.

Det er ikke avklart når departementet vil sende forslag til nye energiregler på høring. I en høringsprosess blir det anledning for alle til å gi merknader og innspill. Til slutt i innlegget ble det vist noen eksempler - fra noen av riksentreprenørene – på løsninger som kan redusere energibehov i bygg.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler