PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

rørlegger

Ny aldersgrense: Husk fristen 1. juli!

Ny grense på 70 år må innføres innen 1. juli – ellers blir grensen 72 år.

Hvis bedriften til nå har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år (etablert før 1. juli 2015), ble det gitt anledning i arbeidsmiljøloven til å beholde 67 år som aldersgrense frem til 1. juli 2016.

Fra 1. juli er laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år.

Hvis bedriften ønsker å gå over til 70-årsgrense nå i sommer, er det viktig å huske at denne må innføres. Det er blant annet krav om at den nye aldersgrensen skal være drøftet med de tillitsvalgte.
Hvis bedriften ikke innfører ny bedriftsintern aldersgrense, blir grensen 72 år fra 1. juli 2016.

Nedenfor finner du nærmere informasjon:

Fra 67 til 70 år

Bedriften har i dag bedriftsintern aldersgrense på 67 år og ønsker å beholde den så lenge som mulig for deretter å innføre en bedriftsintern aldersgrense på 70 år fra 1. juli 2016.

  • Bedriften må innføre en ny bedriftsintern aldersgrense som skal gjelde fra 1. juli 2016
  • Det er et krav at den nye aldersgrensen skal være drøftet med de tillitsvalgte. Drøftingen skal sikre at arbeidstakernes tillitsvalgte blir konsultert og informert om hvilke ordninger med lavere aldersgrense bedriften vil fastsette, men det er arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten.
  • For at slik ordning skal være gyldig, er det også et krav at den nye bedriftsinterne aldersgrensen skal være gjort kjent for arbeidstakerne, at den praktiseres konsekvent og at arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.
  • Hvis bedriften har en gyldig bedriftsintern aldersgrense på 67 år i dag, kan 67 år beholdes som aldersgrense for ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016. Fratreden for den enkelte forutsetter imidlertid at varsel om fratreden har kommet frem til den ansatte før 1. juli 2016. Kommer varsel frem etter 1. juli 2016 kan bedriften ikke avslutte arbeidsforholdet med henvisning til en aldersgrense på 67 år selv om den ansatte fyller 67 år før 1. juli 2016.
  • For ansatte som fyller 67 år 1. juli 2016 eller senere vil aldersgrensen være 70 år, jf. første punkt.

Fra 67 til 72 år

Bedriften har i dag aldersgrense på 67 år som den ønsker å beholde lengst mulig, men foretar seg ikke noe for å innføre ny bedriftsintern aldersgrense før 1. juli 2016.

  • Bedriften vil fra 1. juli 2016 måtte forholde seg til at stillingsvernet bortfaller ved 72 år. (Bedriften kan alternativt velge å ikke benytte muligheten for en overgangsperioden på ett år, og dermed på et tidligere tidspunkt gå bort fra en bedriftsintern aldersgrense på 67 år. I denne teksten har vi valgt et eksempel der man benytter seg av muligheten til ett års overgangsperiode).
  • For ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016, der varsel om fratreden kommer frem til den ansatte før 1. juli 2016, vil det gjelde en aldersgrense på 67 år.
  • For ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016, men der varsel om fratreden kommer frem til den ansatte etter 1. juli 2016, vil det gjelde en aldersgrense på 72 år.
  • For ansatte som fyller 67 år 1. juli 2016 eller senere vil det gjelde en aldersgrense på 72 år, selv om det er sendt varsel om fratreden som er kommet frem før 1. juli 2016.

Hvis lavere aldersgrense er fastsatt i tariffavtale gjelder egne overgangsregler.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler