PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Eli Heyerdahl Eide

Rørbransjen går egne veier

Dessverre kan ikke Rørentreprenørene Norge stå bak BNLs høringssvar til DIBK. Primært må energikrav, som skal tilfredsstille eksisterende og kommende klimamål, utformes slik at man oppnår ønsket effekt. Da om nødvendig på bekostning av både økonomiske og praktiske hensyn. At politikerne ønsker en forenkling av forskriftene kan ikke komme i veien for selve målet om en bedre verden.

Eli Heyerdahl Eide, fagsjef - energi og miljø

Siden denne saken ble oppdatert, har vi kommet til enighet med BNL. Les mer om dette her

Rørentreprenørene Norge har i prosessen mot et felles høringssvar innsett at vi har til dels svært avvikende interesser og synspunkter ift. hva de andre bransjeforeningene i BNL har tatt til orde for.

Dette kom frem allerede i mars under det første møtet der alle foreningene var samlet. Det har derfor ikke kommet så mange innspill fra oss i BNL sin videre prosess. Dette da vi har sett oss nødt til å sende inn vårt eget høringssvar basert på hva vi (og veldig mange andre) mener er riktig vei videre.

Det er flere årsaker til at vi ikke støtter uttalelsen fra BNL. Her er en kort oppsummering:

Strider mot all fornuft

BNL er tydelig på at de er for en vurdering av om det har en hensikt å opprettholde krav om tilknytningsplikt for fjernvarme. Årsaken er at byggenæringen (BNL) ser for seg «at en fjerning av tilknytningsplikten vil gi løsninger som blir enklere, rimeligere og bedre for byggeier og samfunn».

Dette er, sett fra vår side, i strid med all fornuft sett i forhold til at energifleksibilitet via vannbårne anlegg er avgjørende for om Norge i fremtiden skal kunne oppnå et tilnærmet 0 - utslipp. Vi skal ikke argumentere for dette her, men vi vil allikevel at dere skal ta en titt over grensen til Sverige.

Svenskene har, til tross for mangelen av oljepenger, klart å få til økonomisk vekst og store utslippskutt nettopp basert på utstrakt bruk av fjernvarme samt konvertering av vannbårne anlegg fra olje til bio som energibærer.

Med de synspunkter omkring fjernvarme som BNL nå, på vegne av hele byggenæringen fremmer vil Norge gå vi i motsatt retning. Rørentreprenørene Norge kan ikke som bransje bli tatt til inntekt for dette synet.  

Økning av nettleie

BNL går i sitt innspill også imot valgfriheten en byggeier har til å bruke fossilt brensel til spisslast. Spisslast, i praksis oftest gass, er en så marginal del av den totale energibruken at det i klimasammenheng spiller en liten rolle.

Senest i forrige uke gikk NVE ut og sa de vurderer endringer i utforming av nettleie slik at den i større grad enn i dag reflekterer hvordan ulike forbruksmønstre påvirker nettselskapenes kostnader.

De varsler en mulig økning av nettleien på 25 prosent innen 2023. Dette kan kun bety at effekttopper er et problem på enkelte tidspunkt og på enkelte overføringsstrekk.

Etter vårt syn vil en mulighet for omlegging til bruk av mer strøm både generelt og som spisslast, slik høringsutkastet legger opp til, forsterke dette problemet og øke behovet for utbygging av det norske forsyningsnettet.

Rørentreprenørene mener også at et stort, og nesten ensidig, fokus på passive tiltak på bygningskroppen for å fremme energiøkonomisering er gammeldags i 2015.

Vi tror det er lite lønnsomt, og i feil retning ift en satsning mer i retning av aktive tiltak som varmepumper, gjenvinningsløsninger og ikke minst de store muligheter for energioppfølging som kommer med innføring av el. målere med to-veis kommunikasjon som blir montert i alle bygg/hjem senest i 2019.

Utenkelig andre steder

Forslaget til nye energikrav åpner opp for at flere enn i dag skal kunne benytte direktevirkende elektrisitet til oppvarming.

Norden utgjør et felles kraftmarked der elektrisitet kjøpes på Nordpool. I tillegg vet vi at over 75 % av Europas kraftmarked er sammenkoblet. Vår gullende rene strøm (CO₂-fri med opprinnelsesgaranti) kan i store kabler selges nedover i Europa, der den vil fortrenge strøm produsert i svært forurensende kullkraftverk.

Dersom vi (etter BNL og DIBK’s ønske) i fremtiden baserer mer oppvarming på direktevirkende elektrisitet vil dette selvfølgelig få konsekvenser for denne muligheten for «renere» strøm i Europa. …og det er vel ingen som tror at strømmen vi i perioder med stort energibruk innenlands må importere er laget av ren vindkraft?

Nedover i Europa er det vi ligger an til å gjøre nå helt utenkelig. Der mener man at direkte oppvarming med elektrisitet fra fornybare kilder kan sammenlignes med å «dusje i champagne».

Vi synes det er synd at byggenæringen (her BNL) velger å støtte en tankegang rundt energi og oppvarming av bygninger som, etter vårt syn, går i feil retning.

For Rørentreprenørene Norge og alle våre medlemmer er dette helt feil og stikk i strid med hva vi mener vi alle er tjent med i fremtiden. Vi velger derfor å tydelig ta avstand fra resten av byggenæringens syn, og heller anbefale DIBK å tenke annerledes når føringer for fremtiden skal legges.

Det er selvfølgelig synd at byggenæringen ikke står samlet, men i denne saken er det dessverre ikke mulig.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler