PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Statsbudsjettet 2014: Venter på konkrete tiltak

Det nødvendige store løftet i kampen mot svart arbeid kom ikke i dagens forslag til statsbudsjett. BNL vil derfor utfordre opposisjonen på stortinget for å få nødvendige endringer i budsjettet før det blir vedtatt.


Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL). Foto: VVS-forum

– Nå er det enda viktigere at den varslede handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet som regjeringen startet arbeidet med i sommer, inneholder kraftfulle tiltak sier Sandnes.

Regjeringen varsler at de skal følge opp rapporten "Enkelt å være seriøs i samspill med næringen", samtidig som de vil utvikle den frivillige sentrale godkjenningsordningen, slik at den blir et mer effektivt virkemiddel for å sikre at byggetiltak gjennomføres av seriøse foretak med tilstrekkelige kvalifikasjoner.

DiBKs tilsynsrolle styrkes også for å øke seriøsiteten i byggenæringen.

– Dette viser at når bygge- og anleggsnæringen står samlet oppnår vi resultater, sier en fornøyd Sandnes.

Utvider enøk-støtte

Enovas ordning for enøk-støtte rettet mot private husholdninger legges om og utvides.

Det tas sikte på at ordningen senere skal kunne gjøres om til en fradragsordning i skattesystemet med Enova som godkjennende myndighet.

– Det er svært bra at regjeringen endelig har fått på plass en egen rettighetsbasert støtteordning for energieffektivisering av boliger, men bevilgningene til ordningen møter langt fra behovet. BNL har jobbet med dette lenge. Vi er svært glade for at den nå endelig er på plass, men vi er usikre på hvilke tiltak som faktisk omfattes av ordningen, sier Sandnes.

Prioriterer veier

BNL er fornøyd med at regjeringen nå øker tempoet for å følge opp målene i Nasjonal transportplan. Det gir mulighet for å realisere viktige vei- og jernbaneprosjekter for næringslivet.

BNL er også fornøyd med økt bruk av alternative finansieringsformer, bl.a. nye OPS-prosjekter og at bruken av flerårige budsjetter nå skal utredes.

– Investeringer i pressområder må prioriteres, sier Sandnes.

Mangler styrking av yrkesfagene

Det er positivt at regjeringen i budsjettet prioriterer et læreløft, økt satsing på, realfag, forskning og høyere utdanning, samt det å følge opp stortingsmeldingen på rett vei og stimuleringstilskuddet til nye lærebedrifter.

Vi hadde imidlertid forventet en tydeligere satsing på yrkesfagene, blant annet ved å øke det generelle læretilskuddet.

Kompetansefremskrivinger viser med all tydelighet hvor etterspurt en fagutdanning vil bli i årene som kommer, og budsjettet mangler en styrking av yrkesfagene i årets budsjett, sier Sandnes.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler