PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Etiske retningslinjer for Rørentreprenørene Norges medlemmer

Medlemsbedrifter i Rørentreprenørene Norge forplikter seg ved innmelding til å følge organisasjonens etiske regelverk.

Formål

Retningslinjene skal sikre at Rørentreprenørene Norges medlemmer oppfattes som seriøse, troverdige, kvalitetsbevisste og lønnsomme. Dette er avgjørende for bransjens omdømme.
Retningslinjene skal implementeres i den enkelte bedrifts daglige virke, og er gjeldende i alle forhold mellom medlemsforetak, overfor samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og organisasjoner.
Det forutsettes at ledelsen i de enkelte medlemsbedrifter er lojal mot retningslinjenes etiske prinsipper.

Forhold til kolleger

Medlemmer skal omtale sine kolleger på en respektfull og saklig måte, og ikke skade kollegers omdømme med viten og vilje.

Medlemmenes opptreden

Medlemmene skal gjøre sitt beste for å styrke den organiserte delen av rørleggerbransjens omdømme. De skal gjennom sin opptreden synliggjøre kompetanse, seriøsitet og troverdighet overfor markedet, og motvirke villedende fremstillinger der det er mulig. Medlemmene skal oppføre seg saklig og ryddig overfor egne og andres ansatte.

Kvalitet

Medlemmene skal aktivt medvirke til at kundene får klarlagt og best mulig oppfylt sine forventninger til det ferdige produkt. Medlemmer skal utføre sitt arbeid i overensstemmelse med sunne økonomiske, tekniske og faglige prinsipper.

Miljø- og vernearbeid

Medlemmene skal sikre medarbeidere-, og utenforståendes liv og helse, og samtidig ivareta det ytre og indre miljø.

Planer, tegninger mv.

Andres eiendomsrett til planer, tegninger og idéer skal respekteres.

Opptreden i markedet

Medlemmenes opptreden i markedet skal være basert på god forretningsskikk.

Fastsatte forutsetninger for konkurranse skal respekteres. Gjeldende konkurranselovgivning skal følges. Det er ikke tillatt å inngå avtaler om markedsdeling, prissamarbeid eller annen ulovlig form for konkurranseregulering.

Et medlem som innbyr andre virksomheter til å konkurrere om leveranser, skal fastsette konkurransereglene på forhånd og konkurransen skal gjennomføres etter forutsetningene. Tildeling av oppdraget skal være basert på forretningsmessige prinsipper.

Provisjon, gaver etc.

Medlemmer har ikke lov til å tilby provisjon, gaver eller lignende til involverte parter for å oppnå fordel til egen vinning. Det er heller ikke tillatt å motta slike ytelser fra andre involverte parter som vilkår for leveranse eller entreprise.

Rekruttering

Et medlems rekruttering av arbeidstakere skal foregå slik at man ikke på utilbørlig måte får ansatte hos andre medlemmer til å akseptere stilling i eget foretak.

Overtredelse

Ved overtredelse av Rørentreprenørene Norges etiske retningslinjer kan vedtektsfestede straffereaksjoner iverksettes, jfr. Rørentreprenørene Norges lover § 7.1.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler