PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere.

Vann fra nedbør og gjenbruk av vann fra husholdningene representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk, dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli et krav fra kommuner og utbyggere når det kommer til spillvann, slik man i dag ser på overvann.

Målet med utdanningen er å

  • øke de aktuelle bransjenes forståelse for betydningen av tverrfaglig samarbeid rundt vanndisponeringstiltak og dermed sikre funksjon og kvalitet i tiltakene.
  • øke kompetansen i bransjene rundt sirkulær vanndisponering og gjennom det bidra til FNs bærekraftsmål 6; Halvere andelen ubehandlet spillvann og øke andelen gjenvinning og trygg ombruk av vann samt bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer.
  • øke bransjens konkurransefortrinn gjennom bevissthet og kompetanse på sirkulær vanndisponering og hvordan bedriften utnytter markedsstrategiske argumenter for dette.

Gjennom dette vil flere av FN sine bærekraftmål oppnås og bedriften vil øke sitt konkurransefortrinn hos bevisste oppdragsgivere.

Faglig innhold

  • Sirkulær disponering av vann
  • Tiltak, funksjon og virkemåte for sirkulær vanndisponering
  • Vann- og avløpsteknikk
  • Vanndisponering i egen bransje
    -Fordypning gjennom praksis

ADK-1 kurs

Emnet Vann- og avløpsteknikk dekker mye av innholdet i ADK1-kurset. Fagskolen tilbyr ADK1-kurs til alle studenter som tar fagskoleutdanningen “Sirkulær disponering av vann”. Det blir en samling  i uke 6 hos Norsk Rørsenter i Drammen, for de som ønsker å ta ADK1-eksamen.  Bestått eksamen gir grunnlag for et eventuelt ADK1-sertifikat, dersom man har tilstrekkelig praksis og relevant utdanning. Det er Norsk Vann som utsteder sertifikater innen ADK.

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Studiet er nettbasert med 4 stedbaserte samlinger høsten 2020 og 3 stedbaserte samlinger vår 2021, hver på 3 dager. Studiet starter med første samling i september og avsluttes i løpet av april.

Her kan du søke studieplass

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler