PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Vedtekter

for Oslo Rørleggerlaug

§  1 FORMÅL

Oslo Rørleggerlaug har til formål å verne om medlemmenes felles faglige interesser, vareta laugets tradisjoner og virke for kollegialt samarbeid.
 
§  2 MEDLEMSKAP
Aktiv medlem, A,medlem: Rørleggermester som er aktiv medeier eller ansatt i rørleggerbedrift. Videre den som har sitt hovedverv i bedrifter, institusjoner eller organisasjoner som ikke er rørleggerbedrift, men som har tilknytning til bransjen.
Yrkesaktive P-medlemmer betaler full kontingent og har stemmerett.
Pensjonister, som ikke er yrkesaktive, betaler ikke kontingent, men har stemmerett.
 
Søknad om medlemskap anbefalt av to laugsmedlemmer sendes laugets styre, som med sin innstilling legger den fram for et laugsmøte til godkjenning. For å bli opptatt kreves alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmer. Den høytidelige opptakelse skjer på det følgende Laugsmøte.
 
§ 3 UTMELDELSE/EKSKLUSJON
Utmeldelse skal skje skriftlig til styret med tre måneders varsel. Medlemskapet i de organisasjoner som følger av medlemskapet i Oslo Rørleggerlaug opphører når det i følge vedkommende organisasjonsvedtekter kan opphøre.
Rørleggermester som forsettelig eller uaktsomt skader det enkelte medlems eller medlemmenes felles interesser, overtrer disse vedtekter, handler mot eller unnlater å følge vedtak og bestemmelser som med hjemmel i disse vedtekter er truffet av laugets styre, på lausmøte eller av årsmøte, eller for øvrig handler illojalt, kan i grovere tilfelle ekskluderes. Vedtak om eksklusjon kan bare gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall.
 
§ 4 ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte holdes som regel hvert år i løpet av første kvartal av kalenderåret. Ekstraordinært årsmøte holdes etter vedtak av årsmøtet, enstemmig vedtak av styret eller skriftlig krav fra minst 1/3 av medlemmene. Nærmere tidspunkt for årsmøtet fastsettes av styret.
 
Årsmøtet er vedtaksført når minst 1/3 av laugets medlemmer er representert. Medlem som selv ikke møter, kan ved skriftlig fullmakt la medlem som er tilstede stemme på sine vegne.
Dersom det innkalte årsmøte ikke er vedtaksført, skal de fremmøtte omgående fastsette ny dato for årsmøte. Dette årsmøte er vedtaksført med det antall medlemmer som er representert.
 
§ 5 INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut av styret minst tre uker før møtet.
Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret minst to uker før møtet, unntatt forslag om vedtektsendring, jfr. §14. Fullstendig saksliste må være sendt medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes ut av styret med minst to ukers varsel.
 
§  6 ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøte skal:
1. Godkjenne fullmakter etter § 4, 4. ledd:
2. Godkjenne sakliste og forretningsorden;
3. Velge dirigent, sekretær, stemmetellingsnemnd på tre medlemmer og eventuelle andre nemnder for årsmøtet;
4. Behandle melding og regnskap for siste kalenderår;
5. Fastsette kontingent og behandle budsjett for inneværende kalenderår;
6. Behandle innkomne forslag og saker etter saklisten;
7. Velge:

a. Oldermann og Nestoldermann,
b. Laugskriver og Skattmester
c. En Bisitter til styret,
d. Kontrollkomite bestående av Leder og ett medlem.
e. Valgkomitè på tre medlemmer med èn varamann (Tidligere oldermenn) etter forslag fra styret
f. Medlemmer og varamenn til Laugets faste komitèer samt oppnevnte representanter for lauget i andre  nemnder og komitèer.                                                                                                                             

Valg av oldermann og nestoldermann foretas enkeltvis og skriftlig. Ved disse valg kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette, foretas omvalg hvor den anses valgt som får flest stemmer.
Dersom det foreligger flere forslag på øvrige medlemmer av styret eller tillitsmenn, skal også valg skje skriftlig. Hvor ikke annet er bestemt, avgjøres alle forslag med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er oldermannens stemme avgjørende.
 Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er nevnt i vedtaket eller kravet om innkalling.
 
§ 7 LAUGSSTYRET
Laugets styre består av oldermann, nestoldermann og to styremedlemmer. Oldermannen og nestoldermannen velges for ett år om gangen. De øvrige styremedlemmer velges for to år. Varamennene velges for ett år.
Styret holder møte så ofte som oldermannen bestemmer eller når minst to styremedlemmer forlanger det. For at styret skal være vedtaksført, må minst tre valgte styrerepresentanter være til stede.
Styret behandler og avgjør de løpende saker mellom årsmøtene og forvalter laugets midler. Det kan også nedsette arbeidsutvalg for utredning og behandling av spesielle saker.
 
§ 8 SEKRETARIATET
Laugets daglige virksomhet ledes av daglig leder i foreningens felles sekretariat. Han har forslags- og talerett på årsmøter, på laugsmøter og i styrets møter.
 
§ 9 LAUGSMØTER
Laugsmøter holdes som regel fire ganger i året og ellers når styret finner det nødvendig å innkalle til laugsmøter.
Innkalling med sakliste skal være sendt laugets medlemmer senest en uke før møtet.
Laugsmøtet er først og fremst et debattforum, som skal være råd- og retningsgivende for styrtes arbeid og disposisjoner.
 
§ 10 KONTINGENT
Laugets utgifter – herunder evt. tilskudd til Hjelpefondet – utlignes på medlemmene med en fast årlig kontingent, som hvert år fastsettes av årsmøtet. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.
Kontingenten skal være innbetalt senest en måned etter at kravet er mottatt. Kontingent som ikke betales ved forfall, kan av styret innkreves ved rettslig inkasso. Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent innen tre måneder etter forfall, kan etter forutgående varsel strykes som med-lemmer. Styret har i spesielle tilfelle fullmakt til å frita et medlem for kontingent i inntil ett år. Kontingentfritakelse utover ett år krever vedtak på årsmøtet.
 
§11 ÆRESMEDLEMSKAP
Til æresmedlem kan uten hensyn til vedtektenes øvrige bestemmelser velges et medlem som har gjort seg særlig fortjent i Lauget.
Forslag om valg av æresmedlem må undertegnes av fem medlemmer, og tilstilles styret. For at forslaget skal kunne vedtas, kreves enstemmighet i styret.
Æresmedlem blir tildelt diplom og hederstegn, og har ellers rettigheter og plikter som et A-medlem.
 
§ 12 ORDENSTEGN OG FORTJENSTMERKE
Laugets orden ”Den Gyldne Nippel” tildeles særlig fortjente personer. For ordenen gjelder egne statutter som vedtas av årsmøtet.
For å stimulere til å møte fram på laugsmøtene, utdeles et spesielt merke til de medlemmer som har deltatt i 100 møter.
 
§13 FONDS
Årsmøtet kan vedta opprettelse av fonds, vedta statutter for disse og velge forvaltningskomitèer
 
§14 VEDTEKTSENDRING
Endringer i vedtektene kan bare gjøres på ordinært årsmøte og med minst 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendring må være sendt styret senest seks uker før årsmøtet.
 
§15 OPPLØSNING
Lauget kan ikke oppløses så lenge det finnes to betalende medlemmer. Synker medlemstallet til under to anses lauget for oppløst og dets midler og eiendeler skal overleveres Oslo Håndverks- og Industriforening til oppbevaring.
I tilfelle nytt laug eller forening stiftes i løpet av fem år, overtar det nye laug eller den nye forening de oppbevarte midler og øvrige eiendeler mot at hovedprinsippene i disse vedtekter legges til grunn for driften.
Blir det på ovennevnte betingelse ikke dannet nytt laug eller forening innen fem år, skal midlene overføres til Oslo Rørleggerlaugs Hjelpefond og administreres av Oslo Håndverks- og Industriforening,  for derved å komme trengende rørleggermestere og deres etterlatte til gode.
 
 
Revidert på årsmøtet 15. mars 2012 og erstatter tidligere vedtekter.

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler